Image
Државно средно училиште за образование и рехабилитација
ЗА НАС

Адреса

ул. Рибник бр. 14, Штип
Македонија

ТЕЛЕФОН

Телефон: +389 078 474 072
Email:  dsuiskra@yahoo.com
Follow Us Now

Мисија

Соработка на наставниците, родителите и локалната заедница кои ќе му овозможат на ученикот развој во средината во која ќе се чувствува прифатен, сакан, сигурен, средина која ќе го поттикнува развитокот на неговиот потенцијал, која ќе се грижи за наговите специфичности како поединец и ученикот ќе се оспособи за самостоен живот.

Мисија

Соработка на наставниците, родителите и локалната заедница кои ќе му овозможат на ученикот развој во средината во која ќе се чувствува прифатен, сакан, сигурен, средина која ќе го поттикнува развитокот на неговиот потенцијал, која ќе се грижи за наговите специфичности како поединец и ученикот ќе се оспособи за самостоен живот..

Повеќе

Визија

Визија на училиштето е оспособување и создавање на ученици, кои ќе ја стекнат својата самодоверба со помош на наставниците, училиштето и родителите. .

Визија

Визија на училиштето е оспособување и создавање на ученици, кои ќе ја стекнат својата самодоверба со помош на наставниците, училиштето и родителите. .

Повеќе

Мотив

Постоиме сите за да се изградиме и на овој свет да му понудеме малку од нашата единственост, бидејќи сите сме различни, а различностите не обединуваат.

Мотив

Постоиме сите за да се изградиме и на овој свет да му понудеме малку од нашата единственост, бидејќи сите сме различни, а различностите не обединуваат.

Повеќе

За насДобредојдовте
во нашето училиште

Држвното средно училиште за образование и рехабилитација „Искра“ е лоцирано на 4 км. од центарот на градот на магистралниот пат Штип-Радовиш-Струмица во непосредна близина на термо минералната бања „ Кежовица“ во  населба Ново село. Воспитно образовната институција постои од ноември 1981 год. Објектот во кој се сместени училиштето и домот е изграден во 1952 год. и во него било сместено земјоделско училиште. Суштината на постоењето на ДСУ „Искра“ Штип е од посебен интерес на Републиката и е единствена институција од ваков вид во источниот дел на Р.С. Македоноија, за згрижување, воспитание, образование и рехабилитација на ученици, младинци со пречки во развојот, посебни образовни потребии и лица со аутизам. Од основањето до денес своето право на воспитание, образование и рехабилитација го оствариле над 1250 ученици.

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕБидејќи се грижиме за нашите ученици

Текстилна струка
Работилницата на текстилната струка е мини конфеција. Опремена е со соодветни машини за оспособување на учениците за добивање на практични знаења и вештини од областа на текстилното производство. Работилницата располага со: работна маса за цртање на шаблони, кројни слики и кроење, машини за шиење...

ДСУ ИскраАктивности

Сериозен, професионален, одговорен и квалитетен пристап кон спроведување на воспитно образовната дејност, чии резултати се на високо ниво.
Специјална олимпијада Берлин, Р. Германија
Специјална олимпијада Берлин, Р. Германија
“ 3 Декември“
“ 3 Декември“

Соработки со невладини

Што мислите дека е подобро да се добие по секоја лекција: значка со прекрасен изглед или важни вештини што можете веднаш да ги спроведете во пракса.
Image
ул. Рибник бр. 14, Штип
Македонија
+389 078 474 072

Следете не